1. számú melléklet

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

 

A HEMIOLA Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 

Adatkezelő megnevezése: HEMIOLA Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 03-09-108997 (Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága)

Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Holló u. 17.

Adatkezelő elektronikus címe: szaboii@freemail.hu

Adatkezelő képviselője: Dr. Szabó István ügyvezető

Adatvédelemért felelős személy: Dr. Szabó István

A Társaság a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.),

 • 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről,

 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről,

 • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről,

 • az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet,

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

 

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 

A Társaság az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során az Eüak. tv. 6. § szerint biztosítja az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

 

 

 

 

 

II. ADATKEZELÉSI CÉL: Sars-CoV-2 Ag gyorsteszt és Sars-CoV-2 PCR vizsgálat elvégzése

 

Társaságunk a mintavétel helyszínén Sars-CoV-2 antigén kimutatására alkalmas gyorstesztet használ, amelyhez az egyik orrnyílásból veszünk orrváladék mintát steril vattapálcával. A gyorstesztet az eredmény leolvasása után veszélyes hulladék tárolóba helyezzük és megsemmisítjük.

 

Társaságunk a gyorsteszt pozitivitása esetén a másik orrnyílásból, valamint a garatból vesz mintát a PCR vizsgálat elvégzéséhez, valamint ha csak PCR vizsgálat szükséges, akkor gyorsteszt nélkül mindkét orrnyílásból, valamint a garat faláról vattapálca segítségével mintát vesz, és a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Központi Laboratóriumába (a továbbiakban: Labor) szállítja a mintákat, ahol a Labor klinikailag elfogadott vírustesztelést végez a WHO-ajánlások alapján kialakított molekuláris biológiai módszerekkel, ún. real-time polimeráz láncreakció (RT-PCR) segítésével, amely alkalmas a COVID-19 vírusfertőzés igazolására (a továbbiakban: PCR vizsgálat). 

 

A Társaságunk az általa végzett egészségügyi szolgáltatásnyújtás során a személyi, tárgyi és szakmai feltételeket a Szegedi Tudományegyetem Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházával közösen biztosítja.

 

Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján igazolható a COVID-19 vírusfertőzés, úgy Társaságunk köteles 24 órán belül jelenteni a gyanús/valószínűsített/megerősített betegek adatait a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által működtetett Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe. A bejelentési kötelezettség az Eüaktv. 15. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú mellékletében található a „Korábban Magyarországon nem észlelt, különösen veszélyes fertőző betegség”-re vonatkozó előírás alapján áll fenn. Az Eüaktv. felhatalmazása alapján a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet (EMMI rendelet) szabályozza a gyakorlati végrehajtást. Az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a „jelentéseket elektronikusan, az elektronikus járványügyi felügyeleti informatikai rendszer útján kell megtenni. A fertőző betegjelentés kötelező adattartalmát az EMMI rendelet 1. számú melléklete írja elő.

 

Társaságunknak továbbá a vizsgálat elvégzésével kapcsolatos egészségügyi dokumentumok tekintetében az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján adatszolgáltatási kötelezettsége van az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). Az érintettek a vizsgálatok eredményét az EESZT-ben ismerhetik meg. Amennyiben az érintettnek nincs az EESZT-hez hozzáférési lehetősége, úgy kérelmére a Társaság az eredményt megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett e-mail útján továbbítja.

 

Adatkezelés célja

 

A személyes adatok kezelésének célja a Sars-CoV-2 antigén jelenlétét kimutató gyorsteszt, valamint a Sars-CoV-2 nukleinsav jelenlétét kimutató PCR vizsgálat elvégzése, illetve a jogszabályi előírások szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

 

Kezelt személyes adatok

 

Az érintett azonosításához, a vizsgálat elvégzéséhez és a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezeli a Társaság.

 

 

Adatkezelés jogalapja

 

A vizsgálat elvégzéséhez kapcsolódóan személyes és különleges adatok kezelésére is sor kerül.

 

A vizsgálat elvégzésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása.

 

Az egészségügyi adatok kezelését megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, tehát az érintett kifejezett hozzájárulása.

 

Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján igazolható a COVID-19 vírusfertőzés, úgy a Társaságnak a fent kifejtettek szerint jogszabályon alapuló jelentési kötelezettsége van a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) felé. Az adattovábbítás jogalapja ez esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése. Az egészségügyi adatok továbbítását megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) pontja, az adattovábbítást tagállami jog írja elő.

 

Az EESZT-be való adattovábbításra 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján kerül sor. Az adattovábbítás jogalapja ez esetben is a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése. Az egészségügyi adatok továbbítását megalapozó kivétel szintén a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) pontja, az adattovábbítást tagállami jog írja elő.

 

Személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok végleges köréről azok felvételekor, közvetlenül adunk tájékoztatást.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az érintett személyes adatait Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a munkaköréhez a személyes adatok kezelése kapcsolódik.

 

A személyes adatokat kizárólag azon orvosunk és betegellátónk ismerheti meg, aki a vizsgálat elvégzésében részt vesz. Társaságunk vizsgálatot végző szerződött orvosa önálló adatkezelőnek minősül a vizsgálathoz kapcsolódó személyes adatkezelések vonatkozásában.

 

A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Központi Laboratóriumának az Eüak. tv. értelmében a személyes adatok kezelésével járó dokumentációs kötelezettsége van, melynek a személyes adatok orvosi informatikai rendszerében történő rögzítésével tesz eleget.

 

Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján igazolható a COVID-19 vírusfertőzés, úgy a Társaságnak a fent kifejtettek szerint jogszabályon alapuló jelentési kötelezettsége van a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) felé.

 

A Társaságnak továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége van az EESZT-be.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

 

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az Eüak. tv. 30. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

 

A (3) bekezdés szerint amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Titoktartás

 

Az Eüak. tv. 7. § (1) bekezdése szerint az adatkezelő (orvos, betegellátó, Társaságunk), továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.

 

Az Eüak. tv. 8. § szerint a betegellátót - az érintett választott háziorvosa, valamint az igazságügyi szakértő kivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki az orvosi vizsgálatban, a kórisme megállapításában, illetve a gyógykezelésben vagy műtétnél nem működött közre, kivéve, ha az adatok közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett további gyógykezelése érdekében szükséges.

 

 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Hozzáférési jog

 

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 

 1. az adatkezelés céljai;

 2. az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

 

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 

 

 

Jogok az érintett halálát követően

 

Az Eüak. tv. 7. § (5) bekezdése szerint a beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult a hozzáférési jog gyakorlására, ha

 

 1. az egészségügyi adatra a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve ezen személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és

 2. az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

 

Az fenti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az a) pont szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatóak.

 

Az Eüak. tv. 7. § (7) bekezdése szerint az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni.

 

 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

 

Az érintett a fenti jogait a szaboii@freemail.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaságunk székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a Társaságunk székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül a Társaságunk tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet a Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogáról.

 

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

 

 

 

 

 

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Szegedi Törvényszék) előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

 

Szeged, 2020. november 17.